TVF Ana Statü
İlk yayın: 22 Mart 2005, Sayı: 25763
Değişiklik: 22 Nisan 2014, Sayı: 28980
Değişiklik: 29 Ocak 2018, Sayı: 30316

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Voleybol Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Voleybol Federasyonunun genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kurulları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm spor faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) CEV: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Voleybol Konfederasyonunu,

ç) Federasyon: Türkiye Voleybol Federasyonunu,

d) Federasyon Başkanı: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını,

e) FIVB: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliğini,

f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ı) Spor Dalı: Voleybol sporunu,

i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

k) Talimat: Ana Statüsüne uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

 

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Voleybolun ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak,

b) CEV ve FIVB tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi voleybolla ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki voleybolla ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

ç) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak,

d) Federasyonu teşkilatlandırmak,

e) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak,

f) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmak, aralarında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

ğ) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek,

h) Kulüplerin spor dalı tescilleri ile sporcu, antrenör, hakemlerin tescil ve vize işlemlerini yapmak,

ı) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

i) Voleybolun alt yapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlayarak, uygulanmasını sağlamak,

j) Voleybol ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak yayınlamak ve uygulamak,

k) Genel Müdürlük ile CEV ve FIVB’ nin belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak iş birliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını izlemek,

l) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

m) CEV ve FIVB’ nin izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

n) Voleybol malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

o) Talep eden kişi veya kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, seminer ve kurslara ilişkin gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek,

ö) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurmak,

p) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

r) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup uygulanmasını sağlamak,

ş) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

t) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

(2) Federasyon FIVB’ ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. FIVB ve CEV’ in mevcut kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar, FIVB’ nin kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, FIVB’ nin anti-doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını aynen uygular

 

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 150’den az 300’den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemiş olmak kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar.

b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu CEV ve FIVB’n in yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde en az 3 yıl süreyle milli takım teknik direktörlüğü, baş antrenörlüğü veya milli takımlarda birinci veya ikinci yardımcı antrenörlük yapanlar arasından kura ile tespit edilmek üzere en fazla beş üye.

g) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.

ğ) Kulüp temsilcileri; Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınmak suretiyle, kulüplerin Genel kurul üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olmayacak şekilde belirlenir. İki sezon üst üste şartını yerine getiremeyen ve her ne surette olursa olsun takım niteliğini kaybeden kulüplerin yerine, aynı kategoride sıralama dikkate alınarak alttaki kulüplerden temsilci istenir.

h) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50’si en üst lige, en fazla yüzde 30’u Federasyonun diğer liglerine, en az yüzde 20’si mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşacak şekilde, aşağıdaki esaslar dahilinde, kulüp üyeleri arasından kulüp yönetim kurulunca belirlenir.

1) Genel kurulun yapıldığı tarihte en üst liglerde yer alan her takım için üçer üye,

2) Genel kurulun yapıldığı tarihte 1 nci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk altı sırayı alan her takım için birer üye,

3) Genel kurulun yapıldığı tarihte 2 nci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk iki sırayı alan kulüplerin her takımı için birer üye,

4) Mülga.

5) Altyapı Türkiye Şampiyonasına katılarak her bir kategoride (genç, yıldız, küçük, minik) Türkiye 1 inciliği elde eden her takım ile bölgesel deplasmanlı liglerdeki her takım için biten sezonun sonunda, gruplarında elde ettikleri sıraya göre birer üye olmak üzere toplam kulüp temsilcilerinin yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde belirlenecek üyeler.

(3) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla aşağıdaki sıralama dikkate alınarak kura ile belirlenecek en fazla beş sporcu;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(5) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(6) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(7) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(8) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyon başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bildirimin yapılmaması hâlinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını resen belirler.

(9) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

 

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.

b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile CEV ve FIVB’ye karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Voleybolun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Federasyon başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Birden fazla aday için yazılı teklifte bulunan üyenin teklifi, her bir aday için yok hükmündedir. Başkan adayları için yapılan adaylık teklifinden başvuru yapıldıktan sonra vazgeçilmesi halinde, vazgeçme başvurusu işleme alınmaz. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) Adaylık başvuru ücretinin federasyon hesabına yatırılmış olduğuna dair makbuz.

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür. Ancak, olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurula gidilemez.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

 

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.

d) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.

e) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.

f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.

g) Disiplin suçu işleyen kulüp, voleybol faaliyetlerine katılan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, idareci, masör ve benzeri spor elemanlarıyla ilgili olay ve fiilleri incelemek, ilgilileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ile ondört asıl üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca ondört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili ile iki asbaşkan atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Voleybol kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek ve uygulamak.

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.

c) Voleybol ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Liglere katılım, aidat, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis, görüntülü değerlendirme sistemi kullanım ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Antrenör ve hakem lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.

e) Kulüplerin voleybol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin voleybol dalı tescillerini yapmak, liglere katılan kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.

g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal almak ve satımı yapmak, tesisler işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak.

ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve voleybol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

i) Voleybol ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemesinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

l) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile voleybol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

n) Bütçeyi hazırlamak.

o) Voleybol faaliyetleri için gerekli her türlü araç-gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları karşılamak, ihtiyaç duyduğu tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.

ö) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

p) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

r) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

s) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda voleybolun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

t) İlgili mevzuat, federasyon talimatları ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kuruluna profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

 

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az ayda bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak; üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

 

Denetim kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim kurulu; Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmaya nüye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye sayısının ölüm, istifa veya bu maddenin beşinci fıkrası gereği eksilmesi halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

 

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul, gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu, genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle genel kurul üyelerine duyurulur.

 

Disiplin kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek üçer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye sayısının ölüm, istifa halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

 

Yan kurullar

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

 

Genel sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 

Teknik ve idari birimler

MADDE 19 – Mülga.

 

Federasyon il temsilciliği

MADDE 20 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcisi, başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon il temsilcisi, ilindeki tüm voleybol faaliyetlerinin koordinasyonundan, Federasyona karşı sorumludur.

a) İl voleybol faaliyetlerini geliştirmek, salon/plaj voleybolunun sevilip yaygınlaşması için planlı çalışmalar yapmak, illerindeki voleybol faaliyetlerini yürütmek, geliştirmek ve kontrol etmek, sporcular ve çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor faaliyetlerine ilişkin programları ve mahalli voleybol faaliyetlerini hazırlamak, il ve ilçe müdürlüğünün de onayını aldıktan sonra uygulamak, kontrol etmek ve sonuçlarının tescilini, voleybol faaliyetlerinin tüm kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

b) İl tertip komitesinin toplantılarına ve il hakem kuruluna başkanlık etmek.

c) Voleybol hakemliği talimatı ile verilen görevleri yerine getirmek.

ç) İlinde lisanslı voleybolcu, antrenör ve hakem sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak.

(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcisi, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 21 – (1) Genel kurul;

a) Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

Olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir, yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda geçen dönemin bütçesi ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir; izleyen dönemin bütçe tasarısı görüşülerek onaylanır; varsa diğer mali konular, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülüp karara bağlanır.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek; raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurul, bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmadığı takdirde, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır; ayrıca Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

 

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından gönderilen talep yazısının tebliğinden itibaren beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

(6) Federasyon yönetim kurulunca karara bağlanan kesin delege listesi, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itirazlar sonucunda verilecek kararlar doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

 

Genel kurulun açılması

MADDE 23 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadırlar.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

 

Divan kurulunun görevleri

MADDE 24 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak sandık görevlileri seçilir. Divan üyelerinin seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

 

Genel kurul gündemi

MADDE 25 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçe tasarısı onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir.

 

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 26 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Üye, sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan en az on delegenin yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri, genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

 

Kurullara aday olma

MADDE 27 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

(2) Federasyon başkanlığına, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilenler ile hakem kurullarına atanan veya seçilen üyelerin varsa voleybol branşında faaliyet gösteren kulüplerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında voleybol branşı ile ilgili diğer görevleri sona erdirilir, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

 

Seçim işleri

MADDE 28 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan birer gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy pusulalarını mühürler ve başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması veya listede çizme, eksiltme veya ekleme yapılması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda, çoğunluk aranmaksızın en az üç saat oy kullanma süresi belirlenmek suretiyle ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çokluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 29 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde harcama ve tahsilat yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme belgelerinde başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

 

Federasyonun gelirleri

MADDE 30 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

b) Genel Müdürlük bütçesinden alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı, başvuru ücreti ve aidatlar.

ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Liglerin isim hakkı gelirleri ile lig maçlarının, milli ve temsili müsabakaların radyo ve televizyon yayın haklarından elde edilecek gelirler.

e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ.

f) Sponsorluk gelirleri.

g) Reklam, basılı yayın, evrak, sportif eşya ve malzeme satış gelirleri.

ğ) İtiraz ve ceza gelirleri.

h) Yardım ve bağışlar.

ı) Kira, işletme ve kurs gelirleri.

i) Başkan adaylığı başvuru ücreti gelirleri.

j) Diğer gelirler.

(2) Federasyonun gelirleri Ana Statüde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harcanır.

(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

 

30.6. Federasyon gelirlerinin tahsili öncelikle kulüp veya teşekkülün Federasyondan olan alacaklarından ve Federasyon tarafından bunlara yapılacak ödemelerden mahsuplaşma suretiyle gerçekleştirilir.

 

Federasyonun giderleri

MADDE 31 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

 

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 32 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle iş birliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

 

Denetim

MADDE 33 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

  

Disiplin işlemleri

MADDE 34 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 35 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

 

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 36 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm voleybol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yurt içi ve yurt dışına yayımlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesi, programlanması, yayıncı kuruluş veya kuruluşları belirleme yetkisi münhasıran yönetim kuruluna aittir.

(2) Federasyon tarafından naklen veya banttan yayımlanmasına izin verilmeyen müsabaka televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayımlanamaz.

(3) Yayın ve yayın gelirlerinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Fikri, sınaî ve ticari haklar

MADDE 37 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınaî hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

 

Kulüpler

MADDE 38 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin voleybol şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor kulüplerinin voleybol şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

 

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 39 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin voleybol şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde voleybol sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

 

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

 

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 41 – (1) 22/04/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.